DKBrænde.dk - Blog

 • Trumps kul og olie eller vores træpiller?

  Det gik næppe nogens næse forbi, da Donald Trump sidste år meldte sig ud af Parisaftalen, hvor verdens 196 lande ellers indgik den mest ambitiøse klimaaftale til dato. Ifølge Trump er klimaforandringerne nemlig et svindelnummer, som Kina har opfundet for at ødelægge den amerikanske økonomi, mens vindmøllerne ikke gør andet end at slå ørnene (USAs nationalfugl) ihjel. I stedet satser Trump-administrationen hårdt på kul-, olie- og gasindustrien og planlægger at slippe landets uudnyttede reserver løs, så USA kan blive uafhængigt af energi fra “korrupte” nationer.

  I resten af verden er man begyndt at tænke på alternativer til olie og kul. Det har bl.a. ført til den storstilede satsning på biobrændsel i Danmark fra DONG (Ørsted). Men hvem har egentlig fat i den lange ende? Er det Trumps med sit kul og sin olie eller os med vores træpiller? I to indlæg vil jeg sammenligne træpiller med fossile brændstoffer på en række væsentlige parametre.

  Herunder kan du læse lidt om en sammenligning mellem udnyttelsesgrad, økonomi og bæredygtighed af træpiller og kul.

  Udnyttelsesgrad den samme for kul og træpiller

  Det teoretiske energimæssige udbytte er faktisk 10-15 pct. højere for kul, end det er for træpiller. I virkeligheden er udnyttelsesgraden imidlertid tilnærmelsesvist det samme, fordi træpillerne kan forbrændes fuldstændig, mens kul ikke kan.

  Hvis du forbrænder en træpille på 10 gram, vil der i træpilleovnen være mellem 0.04 og 0.7 gram aske tilbage. Hvis du omvendt forbrænder et stykke kul på 10 gram, vil der være rester tilbage på mellem 2.5 og 4 gram. Det fænomen kender du sikkert fra grillen i haven, hvor der altid er kulrester tilbage, selvom du måske glemte at slukke grillen. I realiteten er det nemlig svært at få alt energien ud af kul sammenlignet med træpiller og derfor er udbyttet stort set det samme for kul og træpiller.

  Økonomien: kul og olie dyrere end træpiller

  I modsætning til olie og kul har træpiller den fordel, at det er en meget prisstabil energikilde. Siden år 2000 er prisen kun steget minimalt og med meget få udsving. I øjeblikket er priserne på de fossile brændstoffer imidlertid faldet en del, hvilket betyder at træpiller kun giver ca. 52 pct. besparelse ift. olie og 63 pct. ift. naturgas (per januar 2018) ifølge en østrigsk undersøgelse. Undersøgelsen er baseret på prisen per kilowatt-time generet. Tilbage i 2012 var besparelsen over 100 pct. ift. olie, men faldende oliepriser har vendt den tendens en anelse.

  Nogenlunde samme undersøgelse har Bolius lavet herhjemme - blot med et fokus på den almindelige boligejer. Sidste år i august lavede de en prissammenligning af de forskellige opvarmningsformer til almindelige parcelhuse. Her viste det sig, at et træpiller er billigst over en 10. årig periode inkl. drift og afskrivning. Træpiller koster i alt 141.420 kr mod oliefyrets knap 250.000 kr, naturgas 160.000 og fjernvarme ca. 200.000. Det giver en besparelse på hhv. 56 pct., 12 pct. og 30 pct.

  FN kalder kul ”en katastrofe for miljøet”

  Blandt de fleste eksperter er der nærmest lige så stor konsensus om, at kul er den største enkeltårsag til den menneskeskabte globale opvarmning, som der er enighed om, at jorden er flad. Det skyldes, at kulafbrænding udleder ekstremt meget CO2 til atmosfæren. Faktisk udleder hver eneste kulbaserede megawatt-time omtrent et ton CO2 til atmosfæren - til sammenligning udleder afbrænding af naturgas blot halvt så meget CO2 og olie omtrent 75 pct. så meget. Det fik i 2013 FNs klimaagentur til at kalde kul en katastrofe for miljøet, og de anbefalede i en rapport medlemslandene til at udfase kulafbrænding så hurtigt som muligt.  

  I modsætning hertil er afbrænding af træpiller CO2-neutralt. Det skyldes, at træer som bekendt fjerner CO2 fra luften, fordi de bruger kuldioxiden til at vokse. Når træet rådner eller bliver brændt, bliver alt den oplagrede CO2 frigivet til omgivelserne. Det er den almindelige biologiske udveksling af CO2 mellem planter og atmosfære. CO2 regnskabet er imidlertid det samme, uanset om træet bliver brændt eller rådner, men ved forbrændingen bliver der frigivet energi, som vi kan udnytte til at drive kraftværkerne eller opvarme vores hus. I modsætning hertil ligger de fossile brændstoffer i jorden og indgår ikke i et naturligt kredsløb. Derfor vil afbrænding af fossile brændstoffer altid give en CO2 udgift.

  Den eneste reelle CO2 belastning ved træpiller og biobrændsel stammer derfor fra de fossile brændstoffer, der bliver brugt til at producere og transportere træpillerne - ligesom der bliver brugt fossile brændstoffer til at opstille vindmøller og solpaneler.

  At det rent faktisk forholder sig sådan, bekræftede en nyligt foretaget undersøgelse af University of New Hampshire. Her påviste de, at man reducerer drivhusgasudledningen med 54 pct. ved at bruge træpiller til boligopvarmning i stedet for olie og 59 pct. ift. naturgas.

  Træpiller har ”betinget” CO2 neutralitet

  Eftersom træpiller har en lavere udnyttelsesgrad end kul og olie, vil bruttoudledningen af CO2 per kilowatt-time være højere end ved afbrænding af fossile brændstoffer. Det hører man tit kul-fortalerne eller træpille-skeptikere argumentere med. Hvad de glemmer at inddrage i ligningen er, at det i virkeligheden ikke giver særlig meget mening at snakke om bruttoudledning, fordi træpillerne er CO2-neutrale på den længere bane. Det CO2 som bliver frigivet ved afbrænding af træpiller er nemlig en del af det naturlige kredsløb mellem planter og atmosfære - den præcis samme mængde CO2 bliver nemlig frigivet, når træet får lov til at rådne i skoven. Nettoudledningen af CO2 per kilowatt-time ved træpilleafbrænding er derfor stort set lig nul. Og det er dét, der betyder noget i det samlede regnskab.

  CO2-neutraliteten er imidlertid betinget af en række forudsætninger, hvor den grundlæggende forudsætning naturligvis er, at skovarealet ikke bliver reduceret. Der skal med andre ord være fuldstændig balance mellem skovhugst og -vækst, som det er tilfældet i Nordamerika og Europa, hvor der er streng regulation på området. Derudover er det en betingelse, at skovdriften er bæredygtig. Det betyder, at man kun fælder de træer, der er færdige med at vokse. Det forholder sig nemlig sådan, at træer der er i gang med at vokse optager mere CO2, end træer der har nået vækstmaksimum. Fælder man et par træet i en skov, vil det derfor blot betyde, at de omkringliggende træer vokser hurtigere, fordi konkurrencen om CO2 i lokalmiljøet bliver mindre.

  Det kan måske være lidt svært at forstå, men tænk på det som en familiepizza derhjemme en fredag aften. Den er egentlig beregnet til 5 personer, og I er kun 4, men fordi familiens teenager er i voksealderen spiser han for to og sørger for at støvsuge pizzabakken fuldstændig. På samme måde sørger de unge træer for at fjerne den overskydende CO2, der opstår, når et nærliggende træ bliver fældet. Det er selvfølgelig kun muligt til en vis grænse, og derfor er det altafgørende at sikre bæredygtig genplantning.

  I næste indlæg vil jeg komme ind på en anden vigtig grund til at omlægge fra kul og olie til træpiller og biobrændsel: nemlig sundhedsaspektet. Derudover vil jeg komme med et bud på fremtiden for kul vs. træpiller.

 • Træpilleboom kan drive priserne i vejret

  Træpilleindustrien boomer i de europæiske lande og i særdeleshed i Danmark, der har som erklæret mål, at blive uafhængige af fossile brændstoffer i 2050. Og her spiller CO2-neutrale træpiller en ekstremt vigtig rolle, hvilket tallene da også viser. I 2016 var antallet af træpiller på det danske marked 2.6 millioner tons – over 6.5 gange så meget som i 2001. Og alene fra 2014 til 2016 steg forbruget af træpiller med ikke mindre end 450.000 tons.

  Det er dog ikke blot i Danmark, at udviklingen går stærkt – også i resten af verden er man begyndt at få øjnene op for potentialet ved træpiller og biobrændsel til at opnå de internationale klimamål. Sidstnævnte blev bl.a. stadfæstet ved den seneste klimakonference (COP23 i Bonn), hvor en samling af lande - svarende til halvdelen af klodens befolkning - gav hånd på at lave deciderede mål på biobrændselsområdet. Det er første gang i historien, der er indgået en sådan aftale.

  Her ser du kvalitets træpiller Her ser du kvalitets træpiller

  Den positive udvikling for træpilleindustrien har dog også konsekvenser. I mange år har danskerne nemlig nydt godt af den tøven, som resten af verden har haft overfor biobrændsel og træpiller. Det har givet et stort udbud til en begrænset efterspørgsel og dermed lave priser til de danske forbrugere. Noget tyder dog på, at den tendens er ved at vende, og det kommer sandsynligvis til at betyde, at vi skal vænne os til højere priser på træpiller. Herunder kan du læse om nogle af de faktorer, der har været de drivende kræfter bag den udvikling.

  DONGs historiske udfasning af kul

  Forklaringen på den markant øgede efterspørgsel på træpiller herhjemme skal først og fremmest findes hos DONG, der er i fuld gang med en storstilet satsning på træpiller. De er faktisk allerede halvt i mål med projektet. Inden 2023 vil de have omlagt med at omlægge alle deres kulkraftværker til biobrændsel, herunder primært træpiller. Et kolossalt og historisk projekt, der er blevet postet milliarder af kroner i, og som har gjort DONG til verdens førende på biobrændselområdet.

  Et af de helt store søm i projektet blev slået i sidste år, hvor kraftværket på blok 1 i Avedøre officielt blev omlagt fra kul til træpiller. Et tiltag, der ifølge DONG selv kommer til at spare miljøet for 500.000 tons CO2 om året og leverer grøn fjernvarme til 215.000 københavnske hjem og grøn energi svarende til 600.000 husstande. Hvis/når DONG kommer i mål med projektet i 2023 vil de spare miljøet for 18 mio. tons CO2 om året svarende til den samlede CO2 udledning fra 9 mio. biler og have stået for over halvdelen af Danmarks totale CO2 reduktion.

  Tanken om et grønnere DONG opstod tilbage i 2009 med målsætningen om at 85 pct. af energiproduktionen skulle komme fra vedvarende energikilder i 2040. På daværende tidspunkt var det et ekstremt ambitiøst projekt, men med 2023 projektet vil man altså gøre endnu mere på den halve tid – noget der ville have været utopi tilbage i 2009. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan DONGs spændende projekt påvirker træpillemarkedet herhjemme.

  Driver DONGs træpilleeventyr priserne i vejret?

  Selvom den storstilede satsning på træpiller fra DONG har stor brandingværdi for træpilleindustrien og for Danmark som grønt foregangsland, kan eventyret godt have konsekvenser for de danske privatforbrugere og importører ved at drive bulk-priserne på træpiller i vejret.

  Alene DONGs kraftvarmeværker på Avedøre blok 1+2 kræver ikke færre end 1,2 millioner tons træpiller om året, og når DONG kommer i mål med omlægningen af kraftvarmeværkerne i Studstrup, Skærbæk, Herning, Asnæs og Esbjerg inden 2023 vil det tal stige til over 2 millioner tons træpiller om året og over 3 millioner tons biobrændsel totalt set. Samtidig er DONG naturligvis forpligtet til at dokumentere, at biobrændslet stammer fra bæredygtige kilder, hvorfor de ikke ”blot” kan opkøbe billige træpiller fra suspekte producenter i Rusland eller Sydamerika. Det betyder, at træpillerne skal stamme fra de store og velrenommerede producenter i Tyskland, Sverige og Baltikum – de samme steder hvor de danske privatforbrugere får deres træpiller.

  Det betyder, helt naturligt, at efterspørgslen og priserne på træpiller i bulk stiger og nærmer sig de lave priser på træpiller i sæk, vi har nydt godt af som privatforbrugere og importører gennem de sidste par år. Derfor er det ganske enkelt mere rentabelt for producenterne at sælge i bulk, indtil priserne på træpiller i sæk begynder at stige igen.

  Mangel på træpiller er ikke problemet

  Problemet er som sådan ikke mangel på råvarer, som man ellers godt kunne fristes til at tro. Gennem de sidste mange år er træpilleproduktionen vokset dramatisk, og produktionskapaciteten er derfor kolossal i de baltiske lande samt Sverige og Tyskland. Derfor er den rigeligt på niveau med den øgede efterspørgsel, der følger i kølvandet på DONGs omlægning o.l.

  I 2017 havde Sverige faktisk et restlager på 150.000 tons træpiller, der ikke blev solgt ud, selvom efterspørgslen er til det. Simpelthen fordi producenterne ikke har haft incitament til at sælge ud af deres overskudslagre, før priserne justerer sig til markedet.

  Du kan stadig få billige træpiller hos DKBrænde!

  Så hvad er så konklusionen på det hele? Jo, mit klare bud er, at priserne kommer til at stige på dine træpiller. Det er ikke som sådan noget at ærgre sig over – i stedet kan du glæde dig over, at du i en årrække har været blandt de første til at tage biobrændsel og den grønne fremtid til dig og derfor nydt godt af priser, der har ligget langt under træpillernes reelle værdi.

  Men hvis du er rigtig smart og hurtigt ude, kan du stadig få træpillerne hjem til den samme lave pris, du er vant til. I fremtiden får vi hos DKBrænde måske svært ved at forhandle de samme lave priser hjem til vores kunder, som vi plejer, men vi har naturligvis et restlager af kvalitetstræpiller fra de bedste forhandlere i Sverige og Tyskland, som du kan købe billigt på vores hjemmeside.

  Skynd dig ind og se vores flotte udvalg af kvalitets træpiller – det er jo svært at spå om, hvordan markedet ser ud i morgen.

 • Derfor skal træpiller erstatte olie og kul

  Brugen af fossile brændstoffer som olie og kul er en stakket frist. I takt med verdens stigende energibehov bliver klodens tilgængelige kul- og oliedepoter drænet, og samtidig medfører drivhuseffekten, at vi bliver nødt til at søge nye og mere vedvarende energiløsninger. I Danmark satte man allerede i 1990 ambitiøse målsætninger for at reducere CO2-udledningen og omstille til grøn energi. Men selvom vi på mange områder har været et foregangsland for grøn energi - i særlig grad på vindmølleområdet - er der lang vej til at indfri vores egne ambitiøse målsætninger. Inden 2020 skal vi for eksempel reducere CO2 udledningen med 10.5 mio. ton, hvis vi skal nå målet om en reduktion på 34 % sammenlignet med 1990.

  Problemet er bare, at vi jo også skal have strøm i stikkontakten, når solen ikke skinner, og vinden ikke blæser. Derfor har regeringen valgt at satse på biobrændsel i form af bl.a. træpiller. Biobrændsel på kraftvarmeværkerne er faktisk blevet et af de største tiltag for at nå det ambitiøse CO2 mål. Det skriver Dansk Energi.

  lufttoerret-braende-1024x640

  Og det er ikke kun i Danmark, man tænker sådan. I Europa er markedet for træpiller nemlig så stort, at det i 2020 forventes, at Europas samlede forbrug af træpiller vil udgøre mindre end 4% af den samlede mængde træ, der globalt høstes til industrielt brug sammenlignet med de nuværende 2 %.

  Biobrændsel er en vedvarende og bæredygtig energikilde

  Biobrændsel er alle former for organisk materiale, bl.a. restprodukter fra skovbrug, afgrøder, bioaffald, gødning o.l. rester fra landbruget og meget, meget mere. I dag bruger man typisk træpiller, træflis og halm, da det er den mest bæredygtige biomasse. Træpillerne fremstilles ved at sammenpresse tørre spåner og smuld, typisk rester fra møbelindustrien. Der bliver ikke tilsat kunstigt lim eller tilsætningsstoffer under processen, da træet frigiver en naturlig lim, når det udsættes for højt tryk. Denne naturlige lim er med til at give træpillerne deres styrke og holdbarhed og ekstremt høje energitæthed, der gør dem nemme at opbevare og transportere over store afstande.

  Træpiller er en både vedvarende og bæredygtig energikilde, som har en række store fordele sammenlignet med fossile brændstoffer:

  • Træpiller forbrænder CO2 neutralt og er en vedvarende energikilde
  • Træpiller udvikler næsten ingen svovldioxid
  • Træpiller kræver mindre energi at producere (kun ca. 2 pct. af indholdet i pillen) og er nemme og sikre at transportere.

  De fleste kvalitetstræpiller har størrelserne 8 eller 6 mm, da undersøgelser på området har vist, at netop denne størrelse træpiller har den største energikoncentration og producerer mindre aske. Det giver en renere afbrænding med reduceret udskillelse af de skadelige NOx forbindelser (kvælstofsforbindelser).

  Bæredygtig produktion er afgørende

  Hvis biobrændsel skal være en bæredygtig løsning, forudsætter det naturligvis, at produktionen er bæredygtig. Det siger sig selv, at man kun skal anvende træpiller og flis fra skove, der bliver drevet ansvarligt og med genplantning - ellers belastes miljøet, og mange af de ovennævnte fordele ved træpiller går tabt. Træpillerne er nemlig kun CO2-neutrale, fordi den nyplantede skov optager den CO2, der udledes ved afbrændingen. Den store efterspørgsel på træpiller er faktisk sjovt nok med til at sikre genplantningen, eftersom skovejerne pludselig har incitament til at ‘huske det’, når der er stor efterspørgsel. Den samlede vedmasse i Europa og Nordamerika er derfor steget voldsomt de sidste mange år.

  Den danske energibranche - og alle seriøse leverandører af træpiller og biobrændsel - baserer deres indkøb af træpiller på en række principper om skovdrift og indkøb:

  • Sikkerhed for genplantning
  • Minimal belastning af økosystemet
  • Bevarelse af biodiversitet
  • Overholdelse af nationale og internationale lovgivninger

  Som forbruger kan det dog være svært at vide, om en leverandør er troværdig og bæredygtig, og derfor skal du altid kun købe biobrændsel fra en leverandør, der har fået biobrændselsforeningens kvalitetsstempel. Det er din garanti for, at varen er i overensstemmelse med de angivne specifikationer, samt at biobrændslet er produceret, importeret og solgt inden for lovens rammer.

  DKBrænde er mangeårigt medlem af biobrændselsforeningen og importerer kun træpiller og biobrændsel fra kendte og etablerede producenter i Europa og Nordamerika, der er underlagt love og regler og som har stolte traditioner for ansvarlig skovdyrkning. Se vores store sortiment på vores hjemmeside, eller kontakt os på tlf. 25 32 34 13 for at høre mere.

 • Tænd rigtigt op i brændeovnen til vinter

  Den kolde tid er ovre os, og det er ensbetydende med, at der bliver fyret op for brændeovnene rundt omkring i landet. Men korrekt fyring er i dag vigtigere end nogensinde - både for miljøet og helbredets skyld - da ufuldstændig forbrænding øger udledningen af skadelige partikler til omgivelserne.

  Hvis du følger disse nemme råd til optænding og fyring i brændeovnen og tørring af brændet, kan du roligt nyde varmen og det hyggelige skær fra kaminen hele vinteren.

  Tænd altid op i den øverste del af brændet

  Ved at tænde op i den øverste del af brændet på samme måde som et stearinlys kan du nedbringe partikeludledningen med 50-80 pct. Det viser undersøgelser fra Miljøstyrelsen.

  De farlige gasser bliver frigivet fra træet og stiger til vejrs med det samme, da de er varmere end omgivelserne. Når flammen brænder øverst, bliver gasserne imidlertid brændt af i stedet for at komme ud af skorstenen. Efterhånden som ilden bevæger sig ned gennem træet, bliver der frigivet mere gas, men brændkammeret bliver tilsvarende varmere, og der opstår således en balance mellem de to. Hvis du omvendt tænder i bunden, vil de skadelige gasser stige op gennem skorstenen og forurene, indtil brændkammeret har nået en temperatur på ca. 680 grader, og gasserne bliver brændt af.

  Foruden en kraftig reduktion af partikeludslippet, bevirker denne optændingsmetode også, at du får mere energi ud af dit brænde. Det er nemmest at tænde op i toppen på nye brændeovne, der også har lufttilførsel i toppen af brændeovnen - det er endnu et incitament til at investere i en ny brændeovn, hvis den er fra før 2005.

  hugge-blok

  Brug kun tørt træ

  Det er helt afgørende, at du altid bruger tørt og rent brænde i din brændeovn. Det er både det bedste for miljøet og din økonomi.

  Brændet skal have en fugtighedsprocent på under 18 pct., da det ellers kan være svært at få forbrændingstemperaturen over de førnævnte 680 grader. Dermed bliver de farlige gasser ikke brændt af, og du kan samtidig ikke udnytte energien i brændet i samme grad. Fugtigt træ udvikler desuden væsentligt mere forurenende røg.

  Læs mere om vigtigheden af at bruge tørt træ i et af vores tidligere indlæg.

  Tjek om dit brænde er tørt:

  Hvis du ikke har en fugtighedsmåler til rådighed, kan du tjekke dit brænde på forskellige måder:

  • Se først, om brændet har tørrerevner/sprækker. Det er en hurtig indikator for, om træet er tørt.
  • Du kan yderligere tjekke, om brændet er tørt ved at smøre opvaskemiddel på den ene ende af træet og puste i den anden ende. Hvis der kommer bobler i opvaskemidlet, når du puster, er træet helt tørt. Årsagen til dette er, at brændet har en masse huller/revner, der før har transporteret vand. Hvis brændet er helt tørt, vil der være fri passage i disse huller, og der vil komme bobler, når du puster. Se en video med det her.

  Når du stabler dit brænde, skal du huske to ting, så brændet kan tørre:

  1. Det skal have lys og luft. Brændet tørrer derfor langsomt, hvis du opbevarer det i garagen e.l.
  2. Brændet skal ikke have jordkontakt. Byg brændestakken på paller.

  Sørg for tilstrækkeligt med luft til forbrændingen

  En tommelfingerregel siger, at du skal sørge for rigeligt med luft til brændeovnen i 10 minutter, før du skruer ned for lufttilførslen. Derudover er det vigtigt, at der er luft til stede under hele forbrændingen. Ellers bliver der udviklet større mængder røg med sundhedsskadelige partikler, og du forbruger mere brænde som følge af den ufuldstændige forbrænding.

  Tjek røgen

  Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt, at du holder øje med røgen fra skorstenen, som er din indikator for, hvor meget din brændeovn forurener. Røgen skal være usynlig under hele forbrændingen - også umiddelbart efter optænding (derfor er det vigtigt, at du tænder rigtigt op, jf. punkt 1).

  Mørk røg er ensbetydende med sod, sundhedsskadelige partikler og dårlig lugt. Usynlig røg kan også lugte dårligt, men lugten er ikke i sig selv sundhedsskadelig, det er kun røgen.

 • Træbriketter eller brænde - hvad skal jeg vælge?

  Nogle ser brændeovnen som en hyggelig opvarmningskilde i den mørke tid - andre som et effektivt supplement til centralvarmen, der kan medvirke til at nedbringe varmeregningen.

  I dette indlæg vil vi derfor kigge lidt på fordele og ulemper ved træbriketter og træpiller, så du kan træffe det rigtige valg for dig.
  Træbriketter er billigst og brænder bedst
  Lad det være sagt med det samme: almindeligt brænde er den dyreste løsning, hvis man sammenholder energioutput med pris.

  Fyrogspar har for eksempel lavet en undersøgelse, der viser, at man får 4 pct. mere brændværdi for pengene med træbriketter fremfor brænde under den forudsætning, at virkningsgraden er den samme. I praksis vil virkningsgraden for træbriketter dog altid være langt højere, da træbriketter brænder mere ensartet end brænde. Almindeligt brænde har store indbyrdes variationer pga. fugtindhold og type, og virkningsgraden afhænger i langt højere grad af fyrmesterens evner. Som hovedregel kan man derfor regne med en ca. 10 pct. bedre brændværdi med træbriketter, skriver Politiken.

  Ovntørret brænde Ovntørret brænde

  Dermed er træbriketterne billigst på den lange bane, selvom kiloprisen er dyrere. Træbriketterne vil samtidig være bedre for miljøet, da de giver en mere komplet og dermed renere forbrænding.
  Pejsebrænde er synonym med hygge
  Men selvom brænde måske hverken er det mest økonomisk rentable eller den mest miljørigtige måde at fyre op på, er det kommet for at blive i de danske hjem. Brændefyring har nemlig noget traditionelt og nostalgisk over sig, som man ikke finder andre steder - den knitrende pejs er nærmest synonym med rigtig dansk hygge.

  Hvem kan for eksempel ikke mindes de gode stunder med brændeovnen fra barndomshjemmet... Det kan være minder om kolde aftener i december, hvor du har hygget med familien i stuen med pebernødder og julekalender i skæret og varmen fra pejsen. Eller den stolthed du som lille purk følte, da far lærte dig at tænde op i brændeovnen. Sådanne minder er bare ikke de samme, når man ikke kan se trækævlerne knitre i brændeovnen. Og hvem ønsker ikke at videregive den slags fantastiske minder til sine børn.

  Så er der selvfølgelig også udfordringen ved at tænde op i pejsen med brænde. Det er en kunst, der kræver både dygtighed og tålmodighed - særligt hvis der er tale om de hårde brændetyper, som avnbøg, ask og eg. Og jo dygtigere man er til at tænde op, des mere kan man få ud af brændet. Det er selvfølgelig smart med et fuldautomatisk og selvregulerende pillefyr, der fodrer sig selv, og som kan fjernstyres med en smartphone, men det er på sin vis også for nemt. Med en gammeldags brændeovn skal man lægge en indsats - og så nyder man bare varmen lidt mere.
  Træbriketter til pragmatikeren
  Udfordringen ved at tænde op er samtidig den største ulempe ved brændefyring.

  Tænder man ikke rigtigt op (hvilket langt de fleste ikke gør), eller er træet ikke helt tørt, giver det nemlig en dårligere forbrænding, som fører til sodaflejring, øget partikeludslip og varmetab. Alt sammen noget, der giver ringere brændværdi og flere udgifter og som belaster miljøet unødigt. Med træbriketter får du altid den samme ensartede type træ af høj kvalitet, der er letantændelige og brænder ved en høj temperatur, så forbrændingen næsten altid bliver fuldstændig. På den måde får du mest muligt ud af brændslet. Dine evner som fyrmester betyder stadig noget, men har ikke nær så stor betydning, som når du fyrer med kløvet brænde.

  Dertil kommer, at træbriketter er nemme at opbevare og fylder langt mindre end kløvet brænde med sine uregelmæssige former. I sidste ende er det derfor en afvejning af, hvad du er til: den traditionelle hygge med pejsebrænde eller den billigere opvarmning med træbriketter. Du finder både træbriketter og brænde af topkvalitet i vores store udvalg.

 • Send din gamle og forurenende brændeovn på pension

  Der er mange af os, der har en brændeovn i hjemmet. Ikke færre end 770.000 ifølge tal fra Energistyrelsen. Og det er der såmænd ikke nødvendigvis noget galt i - brændeovnen kan nemlig være et glimrende - og endda miljørigtigt - supplement til opvarmning af boligen med biobrændsel.

  Men brændeovne er samtidig skyld i svimlende 70 pct. af vores samlede partikelforurening, som årligt er direkte årsag til omtrent 550 for tidlige dødsfald og et utal af luftvejslidelser. Derfor er det vigtigt, at brændeovnen er svanemærket, samt at du fyrer rigtigt for at reducere partikeludledningen.

  Ovntørret brænde Ovntørret brænde

  Og det kan faktisk både være en fordel for miljøet og økonomien at sende din gamle brændeovn på pension.

  Gamle brændeovne forurener fem gange så meget

  Omtrent 450.000 brændeovne er fra før 2005 og kan derfor være højst skadelige for miljøet. Miljøstyrelsen anslår fx., at gamle brændeovne er skyld i 3-5 gange så megen partikelforurening som nye og svanemærkede brændeovne.

  Før 2005 var der nemlig ikke regler for partikeludledningen, men det er der siden blevet ændret på. Siden 2015 har grænseværdien for alle nye brændeovne i Danmark været på 5 g/kg og for svanemærkede brændeovne på 3 g/kg. Og i 2017 bliver reglerne strammet til 4 g/kg for alle brændeovne og 2 g/kg for de svanemærkede.

  Men det er ikke kun for miljøets skyld, du bør skrotte din gamle brændeovn. Det kan også betale sig økonomisk. Du kan nemlig spare omtrent 20 pct. af brændet ved at skifte din gamle brændeovn ud med en ny.

  Du kan stadig få tilskud til at skrotte brændeovnen!

  Indtil skrotningspuljen er opbrugt (læs mere om den her), kan du få kr. 2000.- i tilskud til at sende din gamle brændeovn fra før 1991 på pension. Pr. 8 juli er 74 pct. af skrotningspuljen opbrugt, så du kan stadig nå det. Det svarer til, at knap 15.000 danskere allerede har fået skrottet deres gamle brændeovn.

  Søg tilskuddet her.

  Hvis du slet ikke ønsker en brændeovn, kan du benytte håndværkerfradraget til alle de udgifter, du har til at få brændeovnen fjernet. Du kan desuden få fradrag til at få installeret et miljørigtigt alternativ, fx. jordvarme eller varmepumpe. Ofte giver flere energiselskaber også et tilskud til dette.

  Du kan såmænd også få fradrag for at få forbedret din skorsten, så den forurener mindre, fx. ved at få installeret et filter.

 • Hvilken slags træ skal jeg vælge til min brændeovn?

  I vores sortiment finder du et stort udvalg af brændetyper - lige fra lufttørret eller ovntørret til mange forskellige slags træ, fx. bøg, ask, avnbøg, blandet løv og eg. Men hvad skal du egentlig vælge?

  I dette indlæg vil vi forsøge at guide dig igennem junglen.

  Skal jeg vælge ovntørret eller lufttørret træ?

  Det første spørgsmål du skal tage stilling til, er, om du ønsker luft- eller ovntørret træ, og det er en nem beslutning. Du skal blot gøre op med dig selv, hvorvidt du har behov for at tage brændet i brug med det samme efter levering eller ej.

  Ovntørret brænde har nemlig den fordel, at det har en lavere fugtighedsprocent end lufttørret brænde ved levering. Vi tørrer nemlig vores brænde ved 150 grader, så det er helt tørt og fri for svampe. Derfor kan du tage ovntørret træ i brug med det samme efter levering.

  Ovntørret brænde Ovntørret brænde

  Lufttørret brænde er ikke nær så tørt, selvom vi naturligvis tørrer det under de bedste forhold. Derfor bør det opbevares tørt og varmt i 4-5 dage foran brændeovnen, før det tages i brug.

  Til gengæld er lufttørret brænde billigere og mere miljøvenligt, eftersom der ikke er brugt energi på at varme det op.

  Hvilken trætype skal jeg vælge?

  Når man snakker om kvaliteten af brænde, er det typisk varmeværdien, man snakker om, dvs. hvor meget varme, den enkelte træart giver.

  Varmeværdien hænger sammen med vægten. En tommelfingerregel siger: jo tungere træ des større varmeværdi, så længe vandindholdet er det samme. Vægten uden vandindhold kaldes tørrumvægt og angiver vægten i kilo for én liter helt vandfrit træ.

  I vores sortiment finder du træsorterne bøg, ask, avnbøg, birk, blandet løv og eg. Herunder har vi angivet den normale gennemsnitlige tørrumvægt for de forskellige træarter:

  • Avnbøg: 0.79 kg
  • Bøg: 0.68 kg
  • Ask: 0.65 kg
  • Eg: 0.65 kg
  • Birk: 0.60 kg
  • Rødel: 0.49 kg

  Avnbøg

  Som det ses af tabellen, har avnbøg den suverænt bedste varmeværdi. Det skyldes, at træsorten har en helt unik hårdhed, hvilket både kan være en fordel og en ulempe. Fordelen er, at det giver træet en unik varmeværdi, som holder længe, men hårdheden gør det samtidig svært at få ild i træet. Derfor er avnbøg ikke særlig udbredt herhjemme og mest efterspurgt blandt kendere.

  Bøgetræ

  Efter avnbøg kommer almindeligt bøgetræ, der har den næstbedste varmeværdi. Bøg er blandt danskernes absolutte favoritter, fordi varmeværdien og varmeudviklingen forrygende, og fordi det er nemt at tænde op.

  Det skyldes bl.a., at bøgebrænde har en tyndere bark end mange andre træsorter.

  Egetræ

  Egetræ har en fantastisk varmeudvikling, hvor varmeafgivelsen spredes over meget lang tid. Med egetræ kan varmen holde hele natten, hvis det skal være.

  Den eneste ulempe ved egetræ er, at det er svært at tænde op i. Derfor kan det være en god idé at fyre op med andre og mere hurtigt-brændende træsorter for at få gang i brændeovnen, før du bruger egetræ.

  Ask

  Ask er blevet særdeles populært blandt danskerne pga. den høje varmeværdi, lange brændetid og lave pris. Det er oven i købet væsentligt nemmere at tænde op i asketræ end egetræ, og det er pænt at se på i brændestablen.

  Træsorten er billig pga. askesygen, der angriber og dræber asketræerne. Trods sygdommen bevarer ask dog sine gode egenskaber - og svampen vil under alle omstændigheder være død, hvis du køber træet ovntørret.

  Blandet løv og birk

  Vores sort ‘blandet løv’ er en blanding af birk og rødel, som begge er mellemhårde sorter med en lavere varmeværdi end de øvrige i vores sortiment. Vi kan ikke sige, hvordan blandingen mellem birk og rødel er, og det er bl.a. med til at holde prisen nede, da vi sparer ressourcer ved at slippe for nøjagtig sortering.

  Birk og rødel brænder begge hurtigt og med store flammer, så de er gode til hurtigt at skabe en hyggestemning i pejsen eller til at tænde op med. Men hvis du gerne vil bruge brændeovnen til at spare på varmeregningen, anbefaler vi, at du vælger en hårdere træsort.

 • Lavpris-træpiller kan koste dig dyrt

  Har du fundet et tilbud på træpiller, der er for godt til at være sandt? Så er det sandsynligvis, lige hvad det er...

  For tiden kører en stor sag mod et træpillefirma i Nykøbing, der angiveligt har snydt over 40 danskere for op mod 600.000 kr. Det skriver TV2 Øst. Samme træpillefirma er meldt til både Skat og politiet af Biobrændselsforeningen pga. deres utroligt lave priser (sagen undersøges stadig af Sydsjællands og Lolland Falsters politi).

  Men sagen fra i år er langt fra enestående for træpillebranchen. Tilbage i 2011 modtog politiet fx. over 230 anmeldelser af firmaet træpiller24.dk, der fuppede kunderne for over tre millioner kroner.

  Det er dog ikke så svært at styre udenom snyderne - i dette indlæg giver vi et par gode råd.

  De 2 vigtigste råd til at undgå snyd på nettet

  Antallet af webshops på nettet vokser med imponerende hast, og det betyder, at fupmagerne har kronede dage. Derfor er det vigtigt, du følger disse to råd, når du handler på nettet:

  Kend leverandøren - vælg dine træpiller fra en kendt leverandør og helst én med en fysisk butik.

  Betal aldrig med bankoverførsel - du skal altid betale med betalings- eller kreditkort på nettet. ALDRIG bankoverførsel! På den måde er du beskyttet af indsigelsesordningen, hvis du bliver snydt, dvs. banken kan tilbageføre beløbet, hvis du ikke får varen.

  Vær på vagt overfor lave priser og falske løfter

  Du bør altid være mistænksom, hvis en sælger lover træpiller til meget lave priser eller giver fantastiske tilbud. Som regel er der nemlig kun lave priser på træpiller, hvis der er fejl ved dem - eller hvis der er tale om fup.

  Her ser du kvalitets træpiller Her ser du kvalitets træpiller

  Du skal også være opmærksom på sælgere, der lyver om specifikationerne - enten bevidst, eller fordi de ikke ved bedre. Ifølge de internationale standarder for træpiller skal brændværdien være over 16 Mj/kg, men kan aldrig blive højere end 17.8 Mj/kg, selvom nogle reklamerer med det.

  Det er imidlertid fejlinformering. Og eventuelle ‘historier’ om eksotiske olieholdige træsorter med højere energiindhold er skrøner. Læs mere om dette på Biobrændselsforeningens hjemmeside.

  Se efter Biobrændselsforeningens kvalitetsstempel

  Du kan ikke, som det ellers er en udbredt myte, kigge på farven af træpillerne og vurdere kvaliteten. En lys pille betyder blot, at der er brugt energi på at tørre råvaren, mens den er frisk i stedet for at lade den tørre på et lager.

  Men det er underordnet ift. brændværdien, om en pille har én måned eller ét år på bagen, hvis blot den er tør. Så farven siger altså intet om kvaliteten.

  I realiteten kan du derfor kun få vurderet kvaliteten ved at sende træpillerne til analyse - et mere upræcist mål kan også være at kigge på mængden af aske efter afbrænding. Derfor er det vigtigt, du finder en leverandør, du kan stole på, så du ikke skal være usikker på, om du er blevet snydt. Et godt råd er at kigge efter Biobrændselsforeningens kvalitetsstempel “Kvalitetsgaranti”. Det garanterer, at varen stemmer overens med de angivne specifikationer, samt at den er produceret, importeret og solgt på lovlig vis.

 • Fremtiden tilhører intelligente brændeovne

  Vores dagligdag er i høj grad teknologisk med apps og smarte gadgets, der er designet til at gøre det hele lettere for os. Og nu kommer teknologien også ind i brændeovnen.

  Med ét tryk på fjernbetjeningen kan du tænde op i brændeovnen og slukke for den igen. Du kan også hele tiden regulere temperaturen efter forgodtbefindende og får automatisk besked, når det er tid til at fylde mere brænde på.

  Ambitionen er at kombinere miljørigtighed med komfort og det klassiske brændeovnsudtryk.

  Mere varme med mindre brænde

  Teknologien hedder Autopilot IHS (Intelligent Heat System) og bliver sandsynligvis fast inventar i næste generations brændeovne, der udover at være praktiske og elegante også skal leve op til stadigt skrappere miljøkrav.

  På deres hjemmeside lover HWAM, der står bag den nye teknologi, at Autopilot IHS giver op til 40 % mere varme, bruger 50 % mindre brænde og sikrer den mest optimale forbrænding, så partikeludledningen bliver så lav som overhovedet muligt.

  Forskere dømmer den konventionelle brændeovn ude

  Hvis man kan eliminere den skadelige partikeludledning og sorte røg, er brændeovnen en særdeles miljørigtig måde at opvarme sin bolig på. Træ afgiver nemlig ikke mere CO2, når det afbrændes, sammenlignet med hvis det rådner i skoven. Derfor bidrager det ikke til drivhuseffekten på samme måde som afbrænding af olie og kul.

  I en ny rapport fra miljøstyrelsen har man imidlertid dømt den konventionelle brændeovn ude, skriver Ingeniøren. Brændeovnen er ifølge rapporten for dårlig til at holde på varmen og øger temperaturen for hurtigt, særligt i moderne huse. Ofte så meget, at det er nødvendigt at åbne vinduer og dermed lade varmen gå til spilde.

  Den intelligente brændeovn, der regulerer temperaturen og reducerer partikeludledningen, kan derfor meget vel blive brændeovnens redning i en verden, hvor energieffektivitet og miljørigtig opvarmning er altafgørende.

  Teknologien kendt fra træpilleovnen

  De sidste mange år har der været et alternativ til brændeovnen: nemlig træpilleovnen. Den har dog ikke haft helt samme popularitet som brændeovnen, hvilket både kan skyldes den højere pris og mindre fleksibilitet mht. valg af brændsel.

  Her ser du kvalitets træpiller Her ser du kvalitets træpiller

  Ikke desto mindre har træpilleovnen en række fordele. Det meste af processen er automatiseret, så du ikke skal tænke på hverken optænding, ilttilførsel eller forbrændingstemperatur. De fleste træpilleovne har også et opbevaringsmagasin, så de selv kan fodre brændkammeret med træpiller, når der er behov for det. Dermed kan de holde sig selvkørende i time- og dagevis.

  Ofte kan pilleovnen desuden tidsindstilles, så den kan tænde og slukke, uden at du behøver være i nærheden. Til nogle modeller kan der også tilkøbes en form for fjernstyring, så du kan ‘ringe’ til ovnen og bede den starte.

  Og eftersom der er afgiftsfrihed på træpiller i Danmark, er træpilleovnen en langt billigere opvarmningsform end olie eller gas. Hvis man forstår at udnytte pilleovnen optimalt, kan man halvere varmeregningen

 • Så vigtigt er det, at dit brænde har den rigtige fugtighedsprocent

  Ved du hvor ineffektivt og sundhedsskadeligt det er at fyre med for vådt brænde? Det ved vi, men hos andre kniber det åbenbart med denne viden. Så meget at noget må gøres:

  Et forslag, som netop er blevet fremlagt for miljøministeren, vil gøre op med dårligt brænde og sikre, at du kan se, hvornår du får tilstrækkeligt tørt brænde - og hvornår du ikke gør.

  Forslaget er ét ud af i alt 11 forslag fra en gruppe forskere, miljøorganisationer og brændeovnsproducenter, som i sidste uge fremlagde deres oplæg for miljøministeren og de relevante politiske ordførere i håb om at forslagene bliver en del af "ren luft pakken".

  Brændsel, der ikke er tilstrækkeligt tørt, bidrager til den luftforurening, forslagene skal være med til at bekæmpe, som hvert år koster 3-4.000 dødfald og 3-4.000.000 sygedage, bare i Danmark.

  Forslagene handler også om andet end selve brændslet, f.eks. udskiftning af gamle brændeovne. Men hvor brændeovne er en kompliceret størrelse, er kravene til brænde mere simple:

  Fugtighedsprocenten skal være under 18 når du fyrer

  Brænde og briketter skal være rent træ og have en fugtighedsprocent på under 18, hvis du vil sikre dig imod gener som sundhedsskadelige partikler, sur røg, løbesod i skorstenen og ringe varme. For meget vand i brændslet afkøler ovnen og forbrændingen bliver uren.

  Det må ikke ske - ikke med vores gode vilje i hvert fald. Derfor gør vi det meget simpelt for dig: Vores ovntørrede brænde har altid under 18% vand i sig. Vi tester fugtighedsniveauet både når vores brænde kommer ind på lageret og når det forlader lageret igen på vej ud til dig.

  På den måde er vi så sikre på, at vi leverer tilstrækkeligt tørt brænde, når du bestiller ovntørret brænde hos os, at vi intet har imod at bevise det over for dig med fugtighedsmåleren, vi har med i lastbilen.

  Du kan læse mere om de omtalte 11 forslag og den standardiserede kvalitetsmærkning af brænde, der foreslås, i denne Politiken-artikel.

  Klik her, hvis du er mere interesseret i at købe vores tørre brænde.

  Brænde fugtigshedstester Eksempel på en fugtighedsmåler

   

1-10 of 16

Side:
 1. 1
 2. 2